ANUNŢ

CONCURS PE POST VACANT FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE LA DJST ARGEŞ

 

angajam1

 

 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeş declanşează procedura de concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante ,cu contract de muncă pe durată nedeterminată, din statul de funcţii ,în  perioada 28 noiembrie 2016 – 5 decembrie 2016,la sediul DJST ARGEŞ din Piteşti, str. Griviţei nr. 1-3, după cum urmează :

a) numărul şi nivelul posturilor scoase la concurs, precum şi structurile în cadrul cărora se află aceste posturi, denumirea postului pentru care se organizează concursul

  1. În cadrul aparatului propriu al DJST Argeș Compartimentul Achiziții Publice-Investiții-Patrimoniu-Administrativ

-        1post , REFERENT ,CLASA III,gradul profesional Superior

 

b) Dosarul de concurs

    (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

    a) formularul de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare(anexa nr. 3 din HG nr.611/2008);

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (act legalizat);

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice (acte legalizate) sau împreună cu originalele pentru a fi certificate ;

    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae;

    h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului (declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică).

    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire

    (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs se va depune până cel târziu luni ,  18.11.2016 orele 16,30.

c) Condiţiile generale de ocupare a posturilor

    1) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    4) are capacitate deplină de exerciţiu;

    5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    6) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    7) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

d) condiţii specifice pentru ocuparea posturilor asa cum este prevăzut în fişa postului

  • condiţii specifice pentru ocuparea postului REFERENT ,CLASA III,GRD PROF. SUPERIOR funcţie publică  de execuţie

ü      studii medii cu diploma de bacalaureat ;

ü      vechime în muncă cel puțin 9 ani conform prevederilor legale;

e) Calendarul concursului si tipul probelor de concurs

Concursul se va desfăşura în perioada  28 noiembrie –5 decembrie 2016 la sediul DJST Argeş din Municipiul Piteşti,str. Griviţei nr.1-3, în Sala de Şedinţe (proba scrisă și interviul)

Concursul pentru ocuparea unui post vacant  constă, de regulă, în 3 etape succesive, după cum urmează:

    a) selecţia dosarelor de înscriere;dosarele se depun până cel târziu luni,  18 noiembrie 2016 orele 16,30 la secretariatul DJST Arges.În maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor se stabilesc dosarele admise la concurs si se afişează la avizier rezultatul cu candidaţii admisi şi respinşi.Eventualele contestaţii se vor rezolva în maximum 24 de ore de la data afişarii rezultatelor selecţiei de dosare.admise la concurs si se afişează la avizier rezultatul

    b) proba scrisă :     28 noiembrie 2016       începând cu orele 10,00; .

    c) interviul :   5 decembrie 2016, începând cu orele 10,00;

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului  de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

     Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Rezultatele definitive ale concursului se afişează cel târziu în data de  8 decembrie 2016 orele 16,30       .ineret.

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

    a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;

    b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

Sunt declaraţi admişi la probe  candidaţii care au obţinut:

    a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie;

DIRECTOR EXECUTIV,

Laurenţiu Achimescu

                                                                                                          Responsabil RU

                                                                                                           Liviu Popescu

BIBLIOGRAFIE PROPUSĂ

PENTRU OCUPAREA PE DURATĂ NEDETERMINATĂ PRIN CONCURS A POSTULUI VACANT DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI APIPA AL DJST ARGEȘ

REFERENT,CLASA III, GRD.PROF. SUPERIOR

  1. LEGE   Nr. 188 din  8 decembrie 1999    *** Republicată  r2  privind  Statutul funcţionarilor publici;
  2. LEGE   Nr. 7 din 18 februarie 2004    *** Republicată privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
  3. HOTĂRÂRE   Nr. 776 din 28 iulie 2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti
  4.   ORDIN  MFP  Nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
  5. LEGE  Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
  6.   LEGE   Nr. 82 din 24 decembrie 1991    *** Republicată Legea contabilităţii
  7.   LEGE   Nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică

DIRECTOR EXECUTIV,

Laurenţiu Achimescu

                                                                                                        

                                                                                                             Responsabil RU

                                                                                                            Liviu Popescu