DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET ARGEȘ

ANUNȚĂ

 

angajam1

 

 

Potrivit prevederilor art.58 alin.(1) lit.c) din Legea nr.188/1999, republicată r2, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederle art.43 alin.1 din Hotărârea de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm și solicităm avizul pentru ca DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET ARGEȘ să organizeze concurs în vederea ocuparii functiei publice de execuţie vacante CONSILIER ,clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului Sport.

  . In conformitate cu prevederile art.58 alin.(4) din Legea nr.188/1999, republicata, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, vă transmitem:

 1. Identificarea funcţiei publice vacante

Consiler ,clasa I,gradul profesional superior, în cadrul compartimentului SPORT (S) al DJST Argeș.

 1. Conditii de participare la concurs:

 a) Conditii generale: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicata, privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completarile ulterioare.

b) Conditii de studii de specialitate şi după caz, alte condiţii specifice conform fişei de post conform art.58 alin (4) lit b) din Legea  nr.188/1999, republicata, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 • Condiții de vechime în specialitatea studiilor – cel puțin 9 ani
 • Condiții de studii  : studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în specialitatea educație fizică și sport
 1. Probele stabilite pentru concurs: - proba scrisa; - interviu.
 2. Data propusă pentru organizarea concursului:

 a) 12 decembrie 2016 ora 10,00 proba scrisa; la sediul DJST Argeș,sala de ședințe, din str.Griviței nr. 1-3, Pitești,Argeș

 b) 15 decembrie 2016.ora 10,00- interviu, la sediul DJST Argeș,sala de ședințe, din str.Griviței nr. 1-3, Pitești,Argeș.

    

 5.   Calendarul Concursului

Cel târziu în data  de 11.11.2016 se va publica anunțul de desfășurare a concursului în : Monitorul Oficial al Romăniei,Partea a III-a ,pe site-ul www.posturi.gov.ro și într-un cotidian de largă circulație.

În aceeași zi se vor publica condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia, tematica şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul instituției și pe site –ul propriu.

Cel tărziu până în data de  21.11.2016 se vor constitui comisiile de concurs și de soluționare a contestațiilor și se vor alege președinții de comisii.

Până în data de 05.12.2016 orele 16,30  se vor depune dosarele participanților la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție. În maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea "admis" sau "respins", însoţită de motivul respingerii dosarului, la sediul DJST Argeș. La proba scrisă vor participa numai candidații declarați ”admis”la proba ” selecția dosarelor”

În data de 12.12.2016 orele 10,00 va avea loc proba scrisă.

Interviul este programat pentru data de 15.12.2016 orele 10,00. La interviu participă numai candidații declarați ”admis” la proba anterioară.

6. BIBLIOGRAFIE PROPUSĂ

PENTRU OCUPAREA PE DURATĂ NEDETERMINATĂ PRIN CONCURS A POSTULUI VACANT DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI SPORT AL DJST ARGEȘ

CONSILIER,CLASA I, GRD.PROF. SUPERIOR

BIBLIOGRAFIE

 1. Constituția României
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 29.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial nr. 525 din 02.08.2007;
 4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001 , cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial nr. 170 din 3 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, publicată în Monitorul Oficial nr. 1128 din 14 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, publicată în Monitorul Oficial nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicată in Monitorul Oficial nr. 578 din 14 septembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, publicată în Monitorul Oficial nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Hotărâre nr. 11/2013 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Tineretului si Sportului, publicată în Monitorul Oficial nr. 42 din 19 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare ;
 12. Hotărârea  Nr. 776 din 28 iulie 2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial nr. 558 din  9 august 2010
 13. Ordinul nr. 130 /2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti, publicat in Monitorul Oficial nr. 325 din 11 aprilie 2006;
 14. Legea Nr. 78 din 24 iunie 2014privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, publicat in Monitorul Oficial nr. 469 din 26 iunie 2014